Från kaos till ordning

ESPCON är en oberoende teknisk verksamhetskonsult inom Industri & Infrastruktur med inriktning mot Industriell IT & Automation.

Med 30 års erfarenhet av Projektledning och Kvalitetssäkring inom Industriell IT & Automation vet vi vad som krävs för lyckade projekt!

Rätt kompetens

Inom alla verksamheter uppstår då och då ett behov av stöd och hjälp av specifik kompetens. Det kan handla om nya projekt, förändringar i organisationen eller helt enkelt tillfälligt hög belastning.

Vi erbjuder stöd och förstärkning till projekt och företag inom följande områden

  • Projektledning & Projektplanering
  • Beställarstöd & Upphandlingar
  • Dokumentation & Struktur
  • Kvalitetssäkring, Testning och verifiering
  • Tekniska utredningar & Förstudier
  • Leverantörs- & Produktutvärderingar
  • Systeminventeringar
  • Systemstrategier

Nära kunden när det behövs som mest

Resurs- och kompetensbrist är vanligt förekommande inom beställarleden för Industriell IT & Automation samt för teknik i allmänhet.

ESPCON stöttar och förstärker företag och myndigheter genom olika faser. För att skapa ett lyckat projekt krävs det resurser med rätt kompetens.

ESPCON hjälper till med att förstå vad som ska göras och hur det ska göras. Vi hjälper Er att möta komplexiteten inom Industriell IT & Automation i synnerhet och teknik i allmänhet.

Som oberoende teknisk verksamhetskonsult med 30 års erfarenhet av projekt inom Industri & Infrastruktur vet vi vad som krävs för ni ska förbättra utfallet av era investeringar!

Projektledning

ESPCON hjälper Er från första ide till färdigt projekt.

Med 30 års erfarenhet inom Industriell IT & Automation hjälper vi Er att planera, organisera, styra, dokumentera och kontrollera projekt för att uppnå målen med projektet. Vi driver projektet, hanterar förändringar, fattar beslut och leder människor framåt för att nå projektmålen. Allt i nära samarbete med Er.

Dokumentation

Är det inte dokumenterat, finns det inte.

Ett strukturerat arbetssätt kräver dokumentation. Dokumentation på rätt nivå med avseende på mottagare och behov är alltid en prioritet!

Vi stöttar er vid framtagande av olika typer av dokumentationsunderlag. Exempelvis kravspecifikationer, funktionsspecifikationer, testspecifikationer, manualer, etc.

Beställarstöd

Det finns många frågeställningar som ska hanteras på beställarsidan i ett projekt. Allt från produkt- och systemval till val av leverantörer, tekniker och principer.

Som oberoende teknisk verksamhetskonsult kan ESPCON hjälpa Er genom att avlasta och ta ansvar för delar eller helheten. Vi kan bistå med stöd och hjälp i hela projektförloppet. Allt från initial behovsanalys och framtagande av kravspecifikation till upphandling, projektgenomförande och leveranskontroll.

Vi hjälper er att förstå hur nuläget ser ut och vad ni kan göra för att utveckla och förbättra er situation.

Kvalitetssäkring

Beställarfunktionen innefattar många kvalitetssäkrande funktioner som utförs för att uppnå ett lyckat projekt. ESPCON kan bistå Er med dokumentgranskning, mottagningskontroll, testutveckling, testledning, leverantörsbedömningar, audits etc.

Söker ni stöd och förstärkning?