TJÄNSTER

Inom Industri & infrastruktur

Det finns många frågeställningar som ska hanteras på beställarsidan i ett projekt. Allt från produkt- och systemval till val av leverantörer, tekniker och principer.

Som oberoende teknisk verksamhetskonsult kan ESPCON hjälpa Er genom att avlasta och ta ansvar för delar eller helheten. Vi kan bistå med stöd och hjälp i hela projektförloppet. Allt från initial behovsanalys och framtagande av kravspecifikation till upphandling, projektgenomförande och leveranskontroll.

Vi hjälper er att förstå hur nuläget ser ut och vad ni kan göra för att utveckla och förbättra Er situation.

TJÄNSTER

Projektledning

Som Er representant under ett projekt ansvarar vi för att projektet genomförs på det sätt ni önskar. Vi ansvarar även för samordning mellan alla inblandade parter och att projektet utförs i linje med vad som har avtalats.

Beställarstöd

Vi kan bistå med stöd och hjälp i hela projektförloppet. Allt från initial behovsanalys och framtagande av kravspecifikation till upphandling, projektgenomförande och leveranskontroll. I upphandlingsfasen leder vi processen med att identifiera leverantörer, produkter och tjänster från olika leverantörer, till en kostnad och kvalite som bäst motsvarar organisationens behov.

Dokumentation

Framtagande av olika typer av dokumentationsunderlag. Exempelvis kravspecifikationer, funktionsspecifikationer, testspecifikationer, manualer, etc.

Kvalitetssäkring, testning & granskning

Beställarfunktionen innefattar många kvalitetssäkrande funktioner som utförs för att uppnå ett lyckat projekt. Vi kan bistå Er med dokumentgranskning, mottagningskontroll, testutveckling, testledning, leverantörsbedömningar, audits etc.

Tekniska utredningar

Dokumenterade utredningar med förslag på möjliga vägval och strategier kopplat till aktuella frågeställningar. Det kan gälla nuläges- och behovsanalyser, förstudier, systeminventeringar samt riskanalyser.

Utvärderingar

Dokumenterade utvärderingar och jämförelser av de produkter / tjänster / leverantörer vilka marknaden erbjuder, skapade utifrån Era behov och krav.

Systeminventeringar

Genomgång och dokumentering av aktuell situation som underlag för vidare arbeten med att förbättra er anläggning.

Systemstrategier

Framtagande av tydliga och väldokumenterade systemstrategier för att uppnå en effektiv och funktionell miljö inom exempelvis Industriell IT & Automation.

Söker ni stöd och förstärkning?